• آنالیز sanger sequencing
  • آنالیز داده های فلوسایتومتری
  • طراحی پرایمر و پروب