خدمات بیوانفورماتیک

  • طراحی پرایمر و پروب
  • ساخت درخت فیلوژنتیک
  • خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با DNA
  • خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با RNA
  • خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با پروتئین
  • خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با آنتی بادی
  • خدمات ایمونوانفورماتیک