لیست خدمات

 • پروژه ها و پایان نامه های دانشگاهی
 1. تعیین و هدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های ژنتیک پزشکی و مولکولی و رشته های مرتبط (میکروبیولوژی- بیوتکنولوژی- بیوانفورماتیک و ......)
 2. پشتیبانی در مسیر انجام پروژه ها
 3. در اختیار قرار دادن تجهیزات و فضای آزمایشگاه
 4. تهیه مواد آزمایشگاهی

 

 • خدمات ژنتیک مولکولی
 1. استخراج DNA، RNA، بافت و ...
 2. سنتز cDNA
 3. انواع PCR
 4. تعیین میزان غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک (خوانش OD)
 5. بررسی کمی ژن ها با Real time PCR
 6. بررسی متیلاسیون ژن ها
 7. انجام الکتروفورز افقی و عمودی

 

 • خدمات سیتوژنتیک
 1. کشت سلول (رده ی سلولی، خون و ... )
 2. شمارش سلولی و بررسی زنده مانی
 3. تکثیر و نگهداری طولانی مدت سلول ها
 4. تیمار سلول ها با انواع دارو ها و بررسی سمیت مواد
 5. ترنسفکشن سلول ها با DNA و انواع RNA
 6. بررسی میزان آپوپتوز و نکروز

 

 • خدمات میکروبیولوژی

 

 • خدمات مهندسی ژنتیک و کلونینگ
 1. آشنایی با انواع وکتورها
 2. تکثیر و تخلیص پلازمید
 3. هضم آنزیمی و لیگاسیون
 4. تهیه باکتری مستعد و ترانسفورماسیون (انتقال وکتور به درون سلول)
 5. گزینش  و جداسازی کلون ها، استخراج از ژل و clean up
 6. ساخت آگارز، الکتروفورز و آنالیز داده ها
 • خدمات بیوانفورماتیک
 1. طراحی پرایمر و پروب
 2. ساخت درخت فیلوژنتیک
 3. خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با DNA
 4. خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با RNA
 5. خدمات بیوانفورماتیک مرتبط باپروتئین
 6. خدمات بیوانفورماتیک مرتبط با آنتی بادی
 7. خدمات ایمنوانفورماتیک

 

 • خدمات NGS
 1. توالی یابی کل اگزوم
 2. توالی یابی RNA
 3. توالی یابی پانل

 

 • آنالیز
 1. آنالیز sanger sequencing
 2. آنالیز داده های فلوسایتومتری
 3. آنالیز فرگمنت

 

 • نگارش مطالب آکادمیک و طراحی های علمی  
 1. نگارش مقاله
 2. نگارش پروپوزال
 3. نگارش پایان نامه
 4. ساخت Power Pointهای سمینار و پایان نامه
 5. طراحی تصاویر علمی مناسب مقالات
 6. طراحی پوستر
 • مشاوره
 1. مشاوره تخصصی در زمینه های مختلف پژوهش در رشته ژنتیک و رشته های مرتبط