• آشنایی با انواع وکتورها
  • تکثیر و تخلیص پلازمید
  • هضم آنزیمی و لیگاسیون
  • تهیه باکتری مستعد و ترانسفورماسیون (انتقال وکتور به درون سلول)
  • گزینش و جداسازی کلون ها، استخراج از ژل و clean up
  • ساخت آگارز، الکتروفورز و آنالیز داده ها