خدمات سیتوژنتیک

  • کشت سلول (رده ی سلولی، خون و...)
  • شمارش سلولی و بررسی زنده مانی
  • تکثیر و نگهداری طولانی مدت سلول ها
  • تیمار سلول ها با انواع داروها و بررسی سمیت مواد
  • ترنسفکشن سلول ها با DNA و انواع RNA
  • بررسی میزان آپوپتوز و نکروز