• مشاوره تخصصی در رشته ژنتیک و رشته های مرتبط در زمینه هایی از جمله هدایت و تعیین پروژه و پایان نامه های دانشگاهی ،ست آپ و نظارت بر تکنیک ها