• تعیین، تعریف و هدایت پایان نامه و پروژه های دانشگاهی کارشناسی ارشد و دکتری ژنتیک پزشکی و مولکولی و رشته های مرتبط (میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک...)
  • پشتیبانی در مسیر انجام پروژه ها
  • در اختیار قرار دادن تجهیزات و فضای آزمایشگاه
  • تهیه مواد آزمایشگاهی