خدمات ژنتیک مولکولی

  • استخراج RNA ،DNA
  • سنتز cDNA
  • انواع PCR
  • تعیین میزان غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک
  • بررسی کمی ژن ها با Real time PCR
  • بررسی متیلاسیون ژن ها
  • انجام الکتروفورز افقی و عمودی