آیا شیوع آنیوپلوئیدی در دوقلوها نسبت به سایر حاملگی ها بیشتر است؟

در سال های اخیر بروز حاملگی‌های دوقلو، به‌ویژه حاملگی‌های دو تخمکی، که ارتباط مثبتی با س...

ادامه مطالعه