آیا شیوع آنیوپلوئیدی در دوقلوها نسبت به سایر حاملگی ها بیشتر است؟

در سال های اخیر بروز حاملگی‌های دوقلو، به‌ویژه حاملگی‌های دو تخمکی، که ارتباط مثبتی با سن ...

ادامه مطالعه