مکانیسم بیان ژن

بیان ژن  بیان ژن ها شامل دو مرحله می‌باشد. ابتدا از روی ژن ها، RNAها رونویسی می‌شوند ...

ادامه مطالعه